Basik Ru ���������������� ������������ �������������������� 2